Wereldburgerschap
Glokal perspectief
Leernetwerk

Over ons

Wereldburgerschap.nl is een platform voor scholen die zich willen verdiepen in wereldburgerschap. De nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs is in 2021 in werking getreden: daarin staat dat alle scholen kennis over en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat aan hun leerlingen bijbrengen. Met Wereldburgeschap.nl verbreden we dit initiatief met een globaal perspectief en bieden we een leernetwerk aan voor scholen die bekwaam en deskundig willen worden in wereldburgerschapsonderwijs.

Experts & Expertise

Dit platform brengt experts en expertise bijeen door kennis te ontwikkelen, te delen en te praktiseren in het onderwijsveld. Met de Alliantie Wereldburgerschap slaan pionieren in wereldburgerschap handen in één. De bundel Wereldburgerschap brengt inzichten uit de wetenschap en de praktijk bijeen en maakt tools en methoden beschikbaar voor onderwijs, onderzoek en andere velden.

Onze tools

Monitor Wereldburgerschap

Steeds meer scholen in het primair en voortgezet onderwijs en ook in het broeps- en hoger onderwijs, maken werk van wereldburgerschapsonderwijs. Monitor WBS is een instrument op schoolniveau en zoemt in op aspecten van wereldburgerschap zoals visie, curriculum, cultuur en leiderschap van de school. Wereldburgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken. Steeds meer scholen kiezen voor wereldburgerschap en leiden hun leerlingen op als wereldburgers die bekend en betrokken zijn bij thema's als diversiteit, inclusie, globalisering, verbinding, ongelijkheid, solidariteit, vrede, conflict, duurzaamheid, mensenrechten en wereldperspectieven.

Wereldburgerschapsscan

Wereldburgerschapsscan is een tool op individueel niveau en reflecteert op gedragsaspecten van de leerlingen en gaat onder meer in op wereldse waarden als respect, gelijkwaardigheid, vrijgevigheid, duurzaamheid en diversiteit die de mate van wereldburgerschap bepalen. Daarnaast zoomt de scan in op competenties die hier relevant zijn, zoals het empathisch vermogen, inclusieve communicatie en maatschappelijk verantwoordelijkheid.

De wereldburgerschapsscan is bedoeld om de bewustwording van de onderlinge omgang binnen en buiten de leefwereld van leerlingen en volwassenen te stimuleren en brengt de individuele ontwikkelpunten op dit gebied in kaart. Het is een reflectie-instrument en houdt een spiegel voor in welke mate iemand een wereldburger is. Aldus draagt deze scan bij aan het nobele streven dat burgerschapsontwikkeling gestimuleerd worden in het onderwijs. De bedoeling is dat docenten deze scan gebruiken in de lessen over burgerschap, om de voortgang van de ontwikkeling van wereldburgerschapscompetenties onder leerlingen te meten.

Doorlopende

Leerlijn

Het leernetwerk Wereldburgerschap heeft een doorlopende leerlijn ontwikkeld, die de verschillende thema’s per leerjaar en bouw oplopend in moeilijkheidsgraad inzichtelijk maakt. Daarin is helder wat leerlingen moeten kunnen en kennen. Op die wijze ontstaan een leerlijn die concentrisch verder bouwt op eerder opgedane kennis, vaardigheden en beleving. Die aanpak, concentrisch, maakt dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers in een visie die uitgaat van zelfstandigheid en samenwerking met elkaar.

Impact

Statistieken

1234

usp 2

6.402

Wereldburgers geschoold

Theorie & Praktijk

Bundel

De Wereldburgerschapsbundel is een specialistisch naslagwerk over wereldburgerschap in het onderwijs. Niet alleen experts uit de wetenschap en de praktijk maar ook leerlingen en studenten delen hun kennis en inzicht in de vorm van artikelen en interviews over wereldburgerschap binnen het primair, het voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs. In de bundel staan ook methodieken en methoden over wereldburgerschap beschreven.

 • Voorwoord
 • Inleiding
 • Primair Onderwijs
 • Voortgezet Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Redactie
 • Auteurs
Kwaliteitsborging

Alliantie

Met de Alliantie Wereldburgerschap slaan verschillende organisaties de handen ineen om wereldburgerschapsonderwijs te bevorderen in het Nederlands schoolcurriculum.

Inzet

De Alliantie zet zich in voor de kwaliteitsborging op scholen en moedigt de verankering van wereldburgerschap in lessen en schoolactiviteiten aan.

Inzet

De Alliantie zet zich in voor de kwaliteitsborging op scholen en moedigt de verankering van wereldburgerschap in lessen en schoolactiviteiten aan.

Gewaardeerde

Partners

 • Cosmicus
  Cosmicus
 • SamSam
  SamSam
 • Young & Connected
  Young & Connected
 • MSA
  MSA
 • LMC
  LMC
 • Lucas
  Lucas

Wilt u meer weten?

Voor vragen en advies over wereldburgerschap en de deelname aan het leernetwerk kunt u contact met ons opnemen.