Wereldburgerschap
Glokal perspectief
De leerling als wereldburger

Een conferentie over wereldburgerschapsonderwijs

Burgerschapsvorming moet. Het is net zo belangrijk als taal en rekenen. Maar hóe de scholen dat doen, en vooral hoe ze zorgen voor een verrijking en verdieping van die wettelijke verplichting, dat weet nog niet iedereen. Deze conferentie helpt u op weg om de burgerschapsvorming op uw school een extra dimensie te geven en de stap te zetten naar het opleiden van uw leerlingen en medewerkers tot wereldburgers.

Leernetwerk

Glokaal perspectief

Het verbindt het globale met het lokale. Wereldburgerschap.nl is een platform voor scholen die zich willen verdiepen in wereldburgerschap. De nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs is in 2021 in werking getreden: daarin staat dat alle scholen kennis over en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat aan hun leerlingen bijbrengen. Met Wereldburgeschap.nl verbreden we dit initiatief met een globaal perspectief en bieden we een leernetwerk aan voor scholen die bekwaam en deskundig willen worden in wereldburgerschapsonderwijs.

Experts & Expertise

Dit platform brengt experts en expertise bijeen door kennis te ontwikkelen, te delen en te praktiseren in het onderwijsveld. Met de coalitie Wereldburgerschap slaan pionieren in wereldburgerschap handen in één. De bundel Wereldburgerschap brengt inzichten uit de wetenschap en de praktijk bijeen en maakt tools en methoden beschikbaar voor onderwijs, onderzoek en andere velden.

Onze tools

Monitor Wereldburgerschap

Steeds meer scholen in het primair en voortgezet onderwijs en ook in het broeps- en hoger onderwijs, maken werk van wereldburgerschapsonderwijs. Monitor WBS is een instrument op schoolniveau en zoemt in op aspecten van wereldburgerschap zoals visie, curriculum, cultuur en leiderschap van de school. Wereldburgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken. Steeds meer scholen kiezen voor wereldburgerschap en leiden hun leerlingen op als wereldburgers die bekend en betrokken zijn bij thema's als diversiteit, inclusie, globalisering, verbinding, ongelijkheid, solidariteit, vrede, conflict, duurzaamheid, mensenrechten en wereldperspectieven.

Wereldburgerschapsscan

Wereldburgerschapsscan is een tool op individueel niveau en reflecteert op gedragsaspecten van de leerlingen en gaat onder meer in op wereldse waarden als respect, gelijkwaardigheid, vrijgevigheid, duurzaamheid en diversiteit die de mate van wereldburgerschap bepalen. Daarnaast zoomt de scan in op competenties die hier relevant zijn, zoals het empathisch vermogen, inclusieve communicatie en maatschappelijk verantwoordelijkheid.

De wereldburgerschapsscan is bedoeld om de bewustwording van de onderlinge omgang binnen en buiten de leefwereld van leerlingen en volwassenen te stimuleren en brengt de individuele ontwikkelpunten op dit gebied in kaart. Het is een reflectie-instrument en houdt een spiegel voor in welke mate iemand een wereldburger is. Aldus draagt deze scan bij aan het nobele streven dat burgerschapsontwikkeling gestimuleerd worden in het onderwijs. De bedoeling is dat docenten deze scan gebruiken in de lessen over burgerschap, om de voortgang van de ontwikkeling van wereldburgerschapscompetenties onder leerlingen te meten.

Doorlopende

Leerlijn

Het leernetwerk Wereldburgerschap heeft een doorlopende leerlijn ontwikkeld, die de verschillende thema’s per leerjaar en bouw oplopend in moeilijkheidsgraad inzichtelijk maakt. Daarin is helder wat leerlingen moeten kunnen en kennen. Op die wijze ontstaan een leerlijn die concentrisch verder bouwt op eerder opgedane kennis, vaardigheden en beleving. Die aanpak, concentrisch, maakt dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers in een visie die uitgaat van zelfstandigheid en samenwerking met elkaar.

Whitepaper

Hoe zet je een doorlopende leerlijn var wereldburgerschap op?

In dit whitepaper lichten we toe wat wereldburgerschapsvorming inhoudt en wat het oplevert voor je school om hier actief beleid voor in te voeren. We geven concrete handvatten hoe je wereldburgerschapsonderwijs kunt inrichten en hoe je een doorlopende leerlijn kunt implementeren zowel in het curriculum als in het schoolklimaat. Bovendien laten we zien hoe onze tooling hierin ondersteunt.

Wilt u de whitepaper ontvangen? Stuur een email naar info@wereldburgerschap.nl.

Impact

Statistieken

6.402

Wereldburgers geschoold

Theorie & Praktijk

Bundel

De Wereldburgerschapsbundel is een specialistisch naslagwerk over wereldburgerschap in het onderwijs. Niet alleen experts uit de wetenschap en de praktijk maar ook leerlingen en studenten delen hun kennis en inzicht in de vorm van artikelen en interviews over wereldburgerschap binnen het primair, het voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs. In de bundel staan ook methodieken en methoden over wereldburgerschap beschreven.

 • Voorwoord
 • Inleiding
 • Primair Onderwijs
 • Voortgezet Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Redactie
 • Auteurs
Coalitie

Van burgerschap naar wereldburgerschap

De nieuwe wet burgerschapsonderwijs verplicht scholen kennis over en respect voor de basisvaardigheden van de democratische rechtsstaat bij te brengen. Deze wet focust op burgerschapsonderwijs. Wij, de Coalitie Wereldburgerschap, verbreden dat perspectief naar onderwijs in wereldburgerschap. Een wereldburger staat open voor en is nieuwsgierig naar diversiteit, sluit andere levensopvattingen in, participeert in de samenleving, gelooft in de waarde van samenwerken en het actief onderhouden van een democratische rechtsstaat. Deze oriëntatie reikt verder dan de eigen lands- en cultuurgrenzen. Wereldburgers voelen zich verbonden met de hele wereld en de gehele mensheid.

Doel

De Coalitie Wereldburgerschap brengt de koplopers in wereldburgerschap bijeen om het onderwijs daarin te bevorderen.

Gewaardeerde

Partners

 • Cosmicus
  Cosmicus
 • SamSam
  SamSam
 • MSA
  MSA
 • LMC
  LMC
 • Lucas
  Lucas
Subtitle

Ons team

 • Ferd Stouten
 • Maud van Steen
 • Gürkan Çelik
 • Sarah Bosman
 • Hüdayi Basin
 • Robin van Grieken
 • Lucas Bombeeck
 • Isabeau van Velsen
 • Kezban Karagöz

Wilt u meer weten?

Voor vragen en advies over wereldburgerschap en de deelname aan het leernetwerk kunt u contact met ons opnemen.